Đề thi đấu thầu kỳ 1

1.  Kết cấu của đề thi tự luận (thi viết):

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đối với môn thi viết bao gồm 02-04 đề 1 kỳ; 2 kỳ thi gần nhất mỗi đề gồm 5 câu hỏi, nhưng mỗi câu có thể có 2 đến 3 ý.
Thời gian thi viết là 120 phút. Tổng điểm thi tự luận là 100, 50/100 điểm là ĐẠT.

2.  Một số lưu ý khi làm bài thi:

– Trình bày bài thi một cách khoa học, sạch sẽ;

– Không được sử dụng bút xóa để xóa nội dung trong bài thi;

– Mang đầy đủ các tài liệu từ Luật, Nghị định, Thông tư … đến các tuyển tập tình huống đấu thầu và giải bộ đề tự luận của Cục Đấu thầu với có mục lục vào phòng thi để có thể tìm kiếm nhanh nhất.

– Nghiên cứu kỹ nội câu hỏi để đưa ra câu trả lời phù hợp. Câu trả lời cần bao gồm những nội dung sau:

  • Phần thứ nhất: Căn cứ

Trong phần này, thí sinh phải đưa ra căn cứ dưới dạng dẫn chiếu quy định trong Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị….

Ví dụ:

– Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu

– Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

– Căn cứ ghi chú số 6 Mục 2.1: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Chương III: tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 (một giai đoạn hai túi hồ sơ) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.

Thí sinh chỉ cần nêu dẫn chiếu các căn cứ mà không nhất thiết phải viết cụ thể nội dung của căn cứ. Việc dẫn chiếu chỉ cần nêu đến Điểm, Khoản, Điều… của văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị. Trường hợp không nêu rõ dẫn chiếu cụ thể (Điểm…, Khoản…, Điều…. của Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị) thì phải viết rõ nội dung của căn cứ;

  • Phần thứ hai: Nhận xét

Dựa trên dữ liệu của câu hỏi và các căn cứ, thí sinh đưa ra ý kiến nhận xét, bình luận của mình về tình huống nêu trong câu hỏi.

  • Phần thứ ba: Kết luận

Từ câu hỏi mà đề bài đưa ra, dựa trên những căn cứ, nhận xét, thí sinh cần đưa ra kết luận cho phù hợp với câu hỏi.

Ví dụ:

Câu hỏi trong đề bài là: Theo anh/chị, cách làm nêu trên của tổ chuyên gia có đúng hay không? Thì trong phần kết luận, thí sinh phải đưa ra câu trả lời là cách làm nêu trên của tổ chuyên gia là đúng (phù hợp) hoặc không đúng (không phù hợp) với quy định của pháp luật đấu thầu.

Ngoài ra, đối với từng câu hỏi, tình huống cụ thể, thí sinh có thể nêu thêm các ý kiến phân tích, nhận xét mở rộng ngoài phạm vi của câu hỏi. Thông thường, điểm cho phần phân tích, nhận xét mở rộng chiếm từ 20-30% số điểm tối đa của câu hỏi.

Ví dụ: sau khi đã đưa ra kết luận cách làm nêu trên của tổ chuyên gia là không phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu, thí sinh có thể đưa thêm ý kiến bình luận là theo thí sinh đối với tình huống nêu trên thì phải làm như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu.