Thông tư số 06/2017/TT-BXD hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

    119

    Hồ sơ đệ trình của phòng thí nghiệm được quy định cụ thể chi tiết trong phụ lục của thông tư 06/2016/TT – BXD ngày 25 tháng 4 năm 2017

    #Link tải: https://www.mediafire.com/file/tb5dwuo9i4664wc/VanBanGoc_TT+06-2017-BXD.pdf/file