Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Bấm vào đây để tải về TT15

Thông tư 15/2019/TT-BXD gồm 10 Điều và 13 Phụ lục, có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (bao gồm nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây dựng) để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng, chỉ số giá xây dựng, dự toán các công tác tư vấn xây dựng.

Để xác định đơn giá nhân công trực tiếp xây dựng chỉ cần quan tâm đến 3 Phụ lục là: Phụ lục số 1, Phụ lục số 2, Phụ lục số 6 và Văn bản hướng dẫn hoặc Công bố đơn giá nhân công tại địa phương nơi xây dựng công trình.

Ta có công thức xác định đơn giá nhân công theo Phụ lục số 1, Thông tư 15/2019/TT-BXD:

Như vậy để xác định được đơn giá nhân công cần:

  •  Có đơn giá nhân công bình quân theo từng nhóm theo văn bản hướng dẫn lập dự toán hoặc văn bản Công bố đơn giá nhân công của địa phương
  • Xác định nhóm nhân công của công việc đang lập dự toán theo Phụ lục số 2 TT15
  • Xác định hệ số cấp bậc của nhân công bình quân và nhân công đang xét theo Phụ lục số 6 Thông tư 15/2019/TT-BXD

Ví dụ: xác định đơn giá nhân công cho công tác Lát sàn gạch Ceramic 60x60cm công trình tại Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

  • Ta có văn bản số 486/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  • Từ định mức công tác Lát sàn theo Định mức XDCT công bố tại Thông tư 10/2019/TT-BXD thuộc nhóm mã hiệu định mức AK.51200 ta xác định được Nhân công thực hiện công tác lát sàn này bậc 4/7.
  • Từ Phụ lục số 2
  • Từ Phụ lục số 6 ta xác định được hệ số cấp bậc của NC bậc 4/7 là 1,65. NC bậc 3,5/7 sau khi nội suy là 1,52.

Vậy đơn giá nhân công cần xác định là

Gnc (nhóm 3, bậc 4/7) = 213.036×1,65/1,52 = 231.256 đ/công