Định mức tỷ lệ chi phí Nhà tạm để ở và để điều hành thi công không cần nội suy theo bảng 3.9 Thông tư 09/2019/TT-BXD.

Việc xác định Định mức tỷ lệ chi phí nhà tạm nếu phụ thuộc vào các phần mềm dự toán dễ rơi vào trường hợp thiếu sót khi không tổng hợp chi phí trực tiếp cuối cùng để nội suy được đúng ĐMTL. Cần lưu ý trường hợp khi lập dự toán các công trình/ dự án có nhiều hạng mục, nhiều công trình trong thuộc cùng 1 nhóm công trình được lập trên nhiều file dự toán khác nhau phải xác định được tổng chi phí trực tiếp của tất cả các file dự toán, sau đó mới tiến tra cứu để ra được định mức tỷ lệ chi phí nhà tạm cuối cùng dùng cho tất cả các file dự toán của công trình/dự án đó.

File Excel tra cứu Định mức tỷ lệ CP gián tiếp theo Thông tư 09/2019/TT-BXD

https://drive.google.com/…/1FoVndc98y2qc7Mo9NCO8hxw9_…/view…

Bạn có thể xem thêm video dưới đây để biết thêm chi tiết.